Trends voor de HR-wereld in 2017

3 januari 2017  Geschreven door Vincent Costens
Informeer jouw vrienden of collega's van dit artikel:

Met een nieuw jaar komen er vaak enkele nieuwigheden aangevlogen, hier houden de personeelsdiensten in België best rekening mee. Alvast een kort overzicht!

1. Re-integratie van langdurig zieken

Er zijn steeds meer langdurige zieken in België. Een maatregel om werknemers sneller aan het werk te krijgen, komt in de vorm van een nieuwe reglementering in een verplicht re-integratietraject bij langdurige ziekte.

Werknemer:

Vanaf 1 januari 2017 zal een arbeidsongeschikte werknemer ,ongeacht de duurtijd van zijn ongeschiktheid, een aanvraag tot re-integratie kunnen richten aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Werkgever:

Na 4 maanden kan de werkgever een verzoek tot de dienst re-integratie doen. Na deze beoordeling door een preventieadviseur-geneesheer en de eventuele opstelling van een re-integratieplan door de werkgever, kan de werknemer mogelijk tijdelijk in aangepaste werkomgeving of een andere functie zijn job hervatten.

Er wordt via de wet op de arbeidsovereenkomsten rechtszekerheid gecreëerd voor de werknemer in deze tussenperiode en bovendien komen er nieuwe regels rond ontslag om medische overmacht.

Deze wijzigingen hebben ook betrekking op het contractueel personeel tewerkgesteld in de publieke sector.

2. Wijzigingen voor jobstudenten

Vanaf 1 januari 2017 zal men als jobstudent 475 uren kunnen werken in plaats van 50 werkdagen, dit onder toepassing van de solidariteitsbijdrage. Zo creëert men meer flexibiliteit! Zowel voor de werkgever als de student.

Deze regeling veronderstelt ook een aangifte van de werknemer in Dimona onder het correcte statuut. De teller is reeds voorzien van uren i.p.v. dagen.

Regularisatie enkel boven contingent

Ook nieuw is dat wanneer de uren die gepresteerd kunnen worden onder het solidariteitstarief, overschreden worden, er een regularisatie zal zijn enkel en alleen voor de uren boven het contingent van 475 en niet voor het verleden. Deze regeling geldt ook voor de publieke sector!

3. Nieuwe loongrenzen

Op 1 januari 2017 wijzigen de loongrenzen van de arbeidsovereenkomstenwet. D.w.z. dat een scholingsbeding en een niet-concurrentiebeding pas geldig worden met een inachtneming van de nieuwe loongrenzen. De loongrens voor het scholingsbeding en niet-concurrentiebeding is 33.221 euro, en de nieuwe grens voor het niet-concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding is 66.441 euro.

Voor de publieke sector geldt deze regeling enkel voor de contractuele en niet voor de statutairen.

4. Nieuw maximumbedrag voor bonus

Indien u een cao heeft afgesloten omtrent de niet-recurrent resultaatsgebonden bonus, wordt het maximaal bedrag dat u in 2017 mag uitbetalen op basis van deze cao welgeteld 3255 euro. Hierop moet u 13,07% RSZ bijdragen inhouden. Fiscaal wordt er dus een bedrag vrijgesteld van 2830 euro.

En wat met de bonussen in de publieke sector?

De regeling rond resultaatsgebonden bonussen geldt enkel voor werkgevers onderworpen aan de cao-wet. Het geldt dus maar voor een beperkt aantal overheidswerkgevers. De autonome overheidsbedrijven hebben een eigen systeem van resultaatsgebonden voordelen, maar voor hen geldt hetzelfde vrijstellingsbedrag. Ook de solidariteitsbijdrage is hier verschuldigd.

 

Bron: Acerta & HR-sqaire (acerta.be & HR-sqaire.be)

 

Informeer jouw vrienden of collega's van dit artikel:

Reageer op dit artikel