Erkenning als aannemer

De erkenning als aannemer is vooral van tel bij overheidsopdrachten en dit om aanbestedingen van een bepaalde aard en omvang te mogen uitvoeren.

Verkrijgen van een erkenning

De aannemer moet hierbij aan een aantal voorwaarden voldoen. Indien dit het geval is, krijgt hij een erkenning van de bevoegde regionale minister op advies van de federale erkenningscommissie. Daarbij gaat het enkel om werken, niet om leveringen of diensten. Deze voorwaarden betreffen vooral:

 • de technische bekwaamheid;
 • de financiële draagkracht;
 • de professionele integriteit.

Indien de prijs hoger ligt dan een bepaald drempelbedrag, vormt de erkenning het bewijs dat de aannemer aan deze voorwaarden voldoet.

De erkenning geeft aan de aanbestedende overheden het nodige vertrouwen voor een goede en degelijke uitvoering van de werken.

De erkenning is, met andere woorden, een kwaliteitslabel.

Ze is in principe 5 jaar geldig.

De indeling

De aannemers worden ingedeeld in bepaalde klassen en categorieën:

 • Klassen (download overzicht) ; naargelang de omvang van de werken die zij mogen uitvoeren
 • Categorieën en of ondercategorieën (download overzicht) ; in functie van de specifieke aard van de werken.

Eenmaal een erkenning in een bepaalde categorie of ondercategorie wordt verleend, mag de overheid erop vertrouwen dat de erkende aannemer technisch bekwaam is om die werken uit te voeren en dat het om een gezond financieel bedrijf gaat.

De Commissie voor erkenning der aannemers

Deze commissie geeft advies over:

 • alle aanvragen tot erkenning;
 • alle herzieningen van een erkenning;
 • de gelijkwaardigheid van buitenlandse erkenningen;
 • alle afwijkingsaanvragen.

Deze commissie onderzoekt ook klachten tegen erkende aannemers en stelt de sancties voor.

De commissie bestaat uit 24 leden en is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van:

 • de federale overheid;
 • de gewesten;
 • de meest representatieve beroepsverenigingen van aannemers;
 • de meest representatieve vakorganisaties van arbeiders in de bouwsector.

Ze wordt voorgezeten door een magistraat.

Databank erkende aannemers

Hier kunt u de databank van erkende aannemers raadplegen.