Detachering in de bouwsector

We kunnen spreken van detachering, wanneer een onderneming wiens maatschappelijke zetel buiten het Belgisch grondgebied gelegen is, arbeidskrachten uitstuurt om hier in België arbeid te komen verrichten.

In dergelijke situaties is de buitenlandse werkgever ertoe gehouden een geheel van sociaalrechtelijke regels na te leven die van toepassing zijn in het land van ontvangst, alsook de richtlijnen die ter zake genomen zijn op Europees niveau.